تجاری

پروژه های تجاری به مراتب، بیشتر از مکان های اداری و مسکونی حساس به انتخاب نوع پرده هستند. گستره ی انتخاب پرده های سایه بان نو به میزانی است که دست مشتریان برای پروژهای تجاری نیز باز است.